Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przy odpowiedzi na Państwa pytania, realizacji umów, zgłoszeń, zamówień lub w czasie prowadzenia z nami korespondencji możemy otrzymywać Państwa dane osobowe i je przetwarzać.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:


Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radosław Skiba, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPHU SMK Radosław Skiba, pod adresem ul. Wędkarska, nr 2B, lok. C1, 04-869 Warszawa, NIP 1130063962, REGON 010388769, dalej „SMK”.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych SMK stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, oraz wdrożyła procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym, wyłącznie w niezbędnym zakresie.


Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. bieżącego odpowiadania na ich wszelkie zapytania klientów (w tym potencjalnych klientów) lub kontrahentów SMK – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 2. niezwłocznego udostępniania klientom informacji oraz dokumentów dotyczących oferty SMK – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO;

 3. informowania klientów lub potencjalnych klientów o działalności i ofercie SMK – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 4. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów SMK jako administratora – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Administrator może kontaktować się z Panią/Panem za pomocą środków komunikacji na odległość, w tym komunikacji elektronicznej tj. poczty elektronicznej i wiadomości SMS.


Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez SMK podmiotom i organom, którym SMK jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być także ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom, którzy świadczą określone usługi na rzecz SMK.

SMK podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podmioty zewnętrzne, z którymi podejmuje współpracę zapewniały stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie SMK.


Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzany przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich dane zostały zebrane, zgodnie z przepisami prawa.


Prawa podmiotu danych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,

 2. prawo do sprostowania danych osobowych,

 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,

 6. prawo do wycofania zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na tej podstawie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.


Kontakt w sprawie ochrony danych

Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres e-mailowy crm@smkonline.eu